پیام کانون نویسندگان ایران به کنگره انجمن جهانی قلم(پن)