يك فعال فرهنگى اهوازى با قيد وثيقه صد ميليون تومانى آزاد شد