هنگام امر به معروف و نهی از منکر یک آخوند «قاضی سابق دادگاه خانواده» یک نفر کشته شد

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است