هشدار مقام آلمانی: اروپا منتظر ۱۰۰ میلیون پناهنده از آفریقا باشد.