نه به گرانی ! تجمع بزرگ یزدیها روز پنج شنبه 7 دی ماه در میدان مجاهدین