نماینده پارلمان دانمارک: مهاجران را با شلیک هشدار دور نگه دارید