نقش اندیشه سیاسی فراگیر شده در ایجاد انقلاب اجتماعی