نظام جلالی

نظام جلالی / تلاش داعشی های رژیمی برای تجمع در میدان امام حسین

آگهی تبلیغاتی تلویزیون ایران برای تجمع مدافعان داعشی حرم در تهران ناشی از استیصال رژیم است

24 ژوئن اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است