نشستن محمود دولت آبادي بر سر يك ميز با حسن روحاني خیانت به مردم است