نابینا شدن زندانی سیاسی اهوازى احمد دبات در زندان يزد