مسئولان دخیل در کشتار سال ٦٧ نیری، رئیسی، ری‌شهری، اشراقی و پورمحمدی