مزدوران محلی به تجمع مردم مهاباد در میدان چارچرا حمله کرده‌اند