مردم معترض و مالباخته زاهدان تابلوی موسسه اعتباری کاسپین را ویران نمودند