محكومين اهوازى بدليل عدم تونائى پرداخت هزينه وثيقه خود را به زندان معرفى كردند