متن پتیشن به زبان فارسی انگلیسی : محمد نظری را آزاد کنید!