ماموران یونایتد آمریکن یک مسافر پزشک را با خشونت از هواپیما بیرون انداختند