لزوم حضور آنارشیستهای استان فارس در کازرون برای حمایت از مردم