قتل۲۰ نفر توسط خادم زیارتگاهی در پاکستان

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است