فوت شهروند بلوچ جراحت دیده در اثر تیراندازی مستقیم ماموران انتظامی