فعالیت گروه اسلام گرای موسوم به ‘دین راستین’ در آلمان ممنوع شد