فشار بر خانواده عبدالله چلداوى ومشاهده آثار شكنجه بر روى بدن او