فراخوان محل تجمعات مردمی روز جمعه در حمایت از #مشهد #نیشابور #بیرجند #یزد #شاهرود #کاشمر #بوشهر #چابهار #گناوه