فراخوان تجمع اعتراضی در حمایت از زندانیان در اعتصاب غذا و محبوس زندان اوین و رجایی شهر