فراخوان به اعتصاب عمومی و تجمع اعتراضی بازار تهران