عکسی از زندە باد آنارشیسم بر روی دیوارهای اقلیم کردستان