عکسها و ویدئوهای حمایت مردم سنندج از مردم بانه و کولبران