عمري ماندن بر سر أرمان ها و ارزش هاي عدالت خواهانه اسان نيست بلكه دشوار است