طرح پرمناقشه در آلمان؛ پر کردن معدن با زباله هسته‌ای