صندلی با “آلت مردانه” برای آگاهی رسانی درباره آزار جنسی زنان در مکزیک