شکنجه وحشتناک جمشید نیازی کارگر زندانی افغانستانی در زندان جمهوری اسلامی