شهروندان آلمان و سنگاپور با سفر بدون ویزا به ۱۵۹ کشور