شمار قربانیان انفجار شدید در کابل از رقم ۸۰ کشته و ۳۵۰ زخمی گذشت

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است