شمار بازداشت شدگان کودتای ترکیه به شانزده هزار نفر رسی