شكنجه دو زندانى اهوازى که منجر بقتل يكى از آنها و شكستن دو پاى زندانى ديگر و بازداشت 30 تن ازمعترضين گردید