شعری از نظام جلالی

نظام جلالی - ۲۸ مرداد ۱۳۸۹

من آرزوی سفر دارم

6 نوامبر مدرسه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است