سنگ صبور سعید

برگرفته از فیسبوک سنگ صبورسعید

شعری برای سهیل عربی : تقلای بودن

6 اکتبر مدرسه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است