ستمگران مُحتاج سکوتِ ما هستند؛ آنها را یاری نکُنیم