زندانی کردن کودکان افغان در قفس زباله به‌خاطر سنگ زدن به درخت