زندانیان سیاسی آزادی با پابند الکترونیکی را نپذیرفتند