روحيه تن فروشان زن و مرد در فرهنك سنتي و مذهبي در جامعه مردسالا