راهپیمایی ساکنین حومه کوبانی با خواست توقف کشتار کولبران کرد