رانش زمین در جنوب کلمبیا جان بیش از ۲1۰ نفر را گرفت