دستگیری جولیان آسانژ در اولویت وزارت دادگستری آمریکا