دستکم ۷۳ کشته در اثر انفجار یک کامیون سوخت در موزامبیک