در آمریکا ۸۵ نفر از گزیدگی مورچه قرمز و پیامدهای آن کشته شدند