درگیری مأموران شهرداری و نیروی انتظامی با اهالی شهرک زیتون