دادگاه 2 نفر از مخالفین جی 20 هامبورگ آلمان با 31 ماه زندان