حكم ارتداد خشايار مصطفوي هنرمند، فيلم ساز ، نويسنده كتاب به جهنم از سوي مكارم شيرازي

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است