حضور معاون رییس جمهور آمریکا در راهپیمایی مخالفان سقط جنین