حضور دختر بچه ژیمناست ایرانی در مسابقات خارجی بدون هماهنگی فدراسیون و نداشتن حجاب